ลำดับ ปีการศึกษา ผู้สมัคร/คน ค่าสมัคร/คน ค่าธรรมเนียม/คน ค่าลงทะเบียน/คน
1 2562 4416 1851 1063 1323
2 2561 1785 1389 1551 1621