ลำดับ ปีการศึกษา ผู้สมัคร/คน ค่าสมัคร/คน ค่าธรรมเนียม/คน ค่าลงทะเบียน/คน
1 2563 2162 902 0 0
2 2562 4416 1851 1063 1323
3 2561 1785 1389 1551 1621