header
รับสมัครนักศึกษารับตรงโควตามหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์)เฉพาะสาขาที่ไม่รับสมัครใน TCAS

กิจกรรม
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4
รับสมัคร 1-31 ธ.ค. 61
http://ent.vru.ac.th
4 ก.พ.-31 มี.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
17-30 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
ชำระเงินค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ 8 ม.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
11 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
12 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัย 19 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัย
ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ก.พ. 62
http://ent.vru.ac.th
29 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
17 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11-17 ก.พ. 62
http://ent.vru.ac.th
6-12 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
20-26 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11-17 ก.พ. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
6-12 พ.ค. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
20-26 พ.ค. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11