header
รับสมัครนักศึกษารับตรงโควตามหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์)เฉพาะสาขาที่ไม่รับสมัครใน TCAS

กิจกรรม
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3
โควตามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4
รับสมัคร 1-31 ธ.ค. 61
http://ent.vru.ac.th
4 ก.พ.-31 มี.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
17-30 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
ชำระเงินค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ 8 ม.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
11 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
9 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัย 19 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัย
ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ก.พ. 62
http://ent.vru.ac.th
29 เม.ย. 62
http://ent.vru.ac.th
17 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11-17 ก.พ. 62
http://ent.vru.ac.th
6-12 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
20-26 พ.ค. 62
http://ent.vru.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11-17 ก.พ. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
6-12 พ.ค. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
20-26 พ.ค. 62
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 22-31 พฤษภาคม 2562 http://ent.vru.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 22-31 พฤษภาคม 2562 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3 มิถุนายน 2562
ทดสอบภาษาอังกฤษ 4-6 มิถุนายน 2562
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา/คณะ 7-9 มิถุนายน 2562
เปิดภาคการศึกษาที่1/2562 10 มิถุนายน 2562
ประกาศ/กำหนดการ รายละเอียด
อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษา 2562 เปิดดู
สาขาวิชาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House เปิด
สาขาวิชาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House เปิด