header

สมัครเรียนปริญญาโท

ประวัติผู้สมัครวุฒิที่ใช้ในการรับสมัครสาขา/คณะ ที่ต้องการสมัคร


ภาคการศึกษาที่เลือกเรียน


เอกสารแนบในการยื่นใบสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
5.สำเนาปริญญาบัตร
6.หนังสือรับรองคุณวุฒิ
7.หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษดีนิพนธ์(เฉพาะปริญญาเอก)
(เอกสารที่ตองแนบให้ผู้สมัครรวมเป็น 1 ไฟล์ บันทึกเป็นนามสกุล .pdf)


 ค่าสมัคร ป.โท 500 ป.เอก 700 **สามารถชำระเงินได้ที่ 7-11 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ค่าธรรมเนียม 10 บาท