header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 105 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6111359 นางสาวณัฐณิชา อุปนันท์ สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
2 6111649 นางสาวศุภกานต์ ปิยดารามาศ สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
3 6112755 นางสาวรัตติกาล อินทแหยม สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
4 6113188 นางสาวพรนภัส มีม่วง สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
5 6113353 นางสาวชุติมา ปราณีชาติ สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
6 6113533 นางสาวพิมพ์ลภัส กุลมา สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
7 6113624 นางสาวภควดี ปัตถา สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
8 6113726 นางสาวสุวนันท์ กุ่ยรักษา สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
9 6113727 นางสาวณัฐกานต์ เชื้อจาด สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
10 6113745 นางสาวภัทร์ชรี อาสาเสนา สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
11 6113892 นางสาวฐิติรัตน์ เลยะกุล สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 1,500
12 6111505 นายลัทธพล โพธิ์งาม สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
13 6111541 นางสาวอรวรรณ ผันผ่อน สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
14 6111576 นายณัชพล นาโพธิ์ตอง สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
15 6111625 นางสาวบุษบง นามเข็ม สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
16 6111647 นางสาวปิยฉัตร ขวัญกุล สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
17 6112034 นางสาวนิภาวรรณ ศิริ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
18 6112212 นางสาวภควดี เจริญใจ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
19 6112347 นางสาวจิภาพร บ่อทอง สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
20 6113006 นายนภัสกร ขุนภักดี สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
21 6113200 นางสาวกัญญาณี สีโลหะ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
22 6113357 นายเฉลิมวัฒน์ กลับฝั่ง สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
23 6113499 นายวีรวิทย์ สีทาหนุน สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
24 6113500 นายเกรียงไกร ลามุงคุณ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
25 6113564 นางสาวโยษิตา เล้ารัตนานุรักษ์ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
26 6113608 นางสาวพัชรี ยอดสวาท สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
27 6113627 นางสาวญานิกา ประชา สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
28 6113716 นางสาวมาริสา หมั่นซ่อม สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
29 6113758 นางสาวกิตติวรรณ ฆ้องนอก สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
30 6113805 นางสาวพรธิรา การุณวงค์ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
31 6113891 นางสาวสุรินทร แสนสุภา สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
32 6113893 นายชัชวาลย์ รอดจัรทร์ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
33 6113904 นางสาวกฤษณีนาฏ มาภา สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
34 6113906 นายวราเทพ ต้นสวรรค์ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
35 6113907 นายอัครพงษ์ โยลัย สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
36 6113908 นายโชคทวี ทองสาม สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
37 6113910 นางสาวพิชญาดา ไกรษร สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
38 6113921 นายกิตติภพ บุญรัตน์ สาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 1,500
39 6111436 นางสาวกนกรักษ์ ผลทรัพย์ สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) 1,500
40 6113199 นางสาวญนันทกานต์ มาดี สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
41 6113487 นายพงศ์พัฒน์ สุขสมชีพ สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
42 6113598 นางสาวณัฐฐิกาญจน์ มาตรทอง สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
43 6111622 นางสาวพราวรวี นิลพรมมา สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
44 6112226 นางสาวนิยดา นามดา สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
45 6113359 นางสาวกนกวรรณ แปลงกาย สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
46 6113468 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วพูน สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
47 6113519 นายการัณย์ กุลยดิษฐ์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
48 6113566 นางสาวมณีนุช ยะถาเทศ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
49 6113622 นางสาวกาญจนา มณฑา สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
50 6113629 นางสาวนที บุญชุม สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
51 6113677 นางสาวสาธิยา คำโส สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
52 6113680 นายธนาวุฒิ คุ้มสุภา สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
53 6113759 นายจักรราช มโนรัตน์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
54 6113811 นางสาวปภาวดี กองวาจา สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
55 6113819 นายวรวุฒิ เกษมสุข สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
56 6113885 นางสาวปาริมา ทับทิมหิน สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1,500
57 6113703 นางสาวจิรัชฌา ยุทธนาโยธิน สาขาภาษาจีน (ค.บ.) 1,500
58 6113799 นางสาวนวรัตน์ ไพรสาลี สาขาภาษาจีน (ค.บ.) 1,500
59 6111937 นายสุทิวัช นารีโภชน์ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
60 6113215 นายภานุวัฒน์ มิ่งขวัญ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
61 6113442 นางสาวภัทราภรณ์ พุทธรักษา สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
62 6113466 นายณัฐพงศ์ ตีระนิล สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
63 6113546 นางสาวสุชานันท์ ชมภูวิเศษ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
64 6113551 นางสาวณัฐนิชา ทองบุญมา สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
65 6113615 นางสาวสุกัญญา ไชยโคตร สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
66 6113685 นางสาวดวงสุดา สุดาวรรณ์ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
67 6113760 นางสาวฮานาณ สุขสาลี สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
68 6113827 นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ขันธวัฒน์ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
69 6113840 นางสาวชญานี บุญด้วยลาน สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
70 6113861 นางสาวธัญวรัตม์ เกตุแก้ว สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
71 6113873 นายธีรภัทร์ รุ่งสว่าง สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
72 6113895 นายศิวะพัฒน์ โพธิ์ศรี สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
73 6113896 นางสาวณัฎฐณิชา จำเรียง สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
74 6113898 นางสาวกนกอร ทองทา สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
75 6113903 นางสาวพิมพ์รดา ละวัลวงค์ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
76 6113905 นางสาววิลาวัณย์ ดิษกุล สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
77 6113911 นางสาวมธุรส บุญรอด สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
78 6113919 นางสาวดวงฤทัย สกุลโพน สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
79 6113924 นางสาวณัฐวรรณ ศิริมงคล สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1,500
80 6112317 นายปฐมพร พิมพาลัย สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
81 6113485 นายรัชชานนท์ นิกรแสน สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
82 6113560 นายจิราณัฐ จิตสามารถ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
83 6113654 นางสาวชุติมา ภู่มาก สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
84 6113697 นางสาวปาณิศา เกษมณีย์ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
85 6113730 นายปรเมษฐ์ ว่องไพกุล สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
86 6113776 นายศุภราษฎร์ เสาสุด สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
87 6113856 นายศรชัย ขวัญสุข สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
88 6113894 นายปฏิญญา จันทร์เพ็ญ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
89 6113897 นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
90 6113899 นางสาวโชติวรรณ ชื่นภิรมย์ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
91 6113900 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรจันทร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
92 6113901 นางสาวพัณณิตา รวมเจริญ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
93 6113902 นางสาวเพียงหทัย ตันจิตติวัฒน์ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
94 6113909 นางสาวญาณิศา ชมจินดา สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
95 6113912 นางสาวเมธาวลัย ไวชะโยดม สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
96 6113913 นางสาวรุจิรา ส้มทอง สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
97 6113914 นางสาวปิยนาถ อ่อนน่วม สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
98 6113915 นางสาวกษมา กองโชค สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
99 6113916 นางสาวญาณิศา ทัดทอง สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
100 6113917 นางสาวนพเก้า เพียรชนะ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
101 6113918 นางสาวบวรรัตน์ กำลังเจริญ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
102 6113920 นางสาวภัทรมน แก้วกระจ่าง สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
103 6113923 นางสาววีรยาภรณ์ ศรีเชื้อ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1,500
104 6113621 นางสาวสิรินาถ เฉลยพงษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) 1,500
105 6113847 นางสาวธารารัตน์ สร้อยทอง สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 105 คน