header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 52 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6112807 นางสาวธัญวรัตน์ กลั่นเขตการ สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 1,500
2 6113465 นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นเเสง สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 1,500
3 6113728 นางสาวกาญจนา ปราณีราษฎร์ สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 1,500
4 6111355 นายสันติชัย บัวอุไร สาขาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.) 1,500
5 6112483 นางสาวศรัญญา บุญเวียง สาขาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.) 1,500
6 6113516 นางสาวสุทธิรัตน์ โพธิ์นิล สาขาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.) 1,500
7 6113845 นายณัฐศักดิ์ คุ้นเคย สาขาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.) 1,500
8 6113581 นางสาวนมลชนก เกิดศรีภัชกุล สาขาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) (ศศ.บ.) 1,500
9 6113417 นายพงศกร ชัยสาร สาขาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 1,500
10 6113483 นายวาทิน หิรัญภาคิน สาขาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 1,500
11 6113874 นายชลสิทธิ์ ประสานทรัพย์ สาขาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 1,500
12 6113876 นายฐิติชัย ไวยบุญญา สาขาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 1,500
13 6113889 นายณัฐกรณ์ วงค์ศาชัย สาขาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 1,500
14 6111643 นางสาวปริษา สีแจ้ง สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
15 6112214 นายชัยวัฒน์ สบายฤทัย สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
16 6112583 นางสาวอรดา เสกสรรณ์ สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
17 6112628 นางสาวนวรัตน์ พุ่มจันทร์ สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
18 6113178 นางสาวสุวิมล นาคนวล สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
19 6113392 นางสาววิภารัตน์ อุปรา สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
20 6113813 นายวริทธิ์ธร ชำนาญกิจ สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
21 6113880 นายโกเมนทร์ อยู่เย็น สาขาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1,500
22 6111456 นางสาวสมใจ เพชรสุภาพ สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) 1,500
23 6113633 นายศรัณย์ จันทคุณ สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) 1,500
24 6113690 นางสาวสุพรรษา หีดแก้ว สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) 1,500
25 6111175 นางสาวกีรติ แรงมูลพฤกษ์ สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
26 6112774 นางสาวอาทิตยา หอมชื่น สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
27 6113174 นางสาววรรษชล ลิยงค์ สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
28 6113175 นางสาวลลิลทิพย์ โพธิสาร สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
29 6113447 นายชลกันต์ ตันกิจประเสริฐ สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
30 6113515 นางสาวอัยฎา โม้โนนทอง สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
31 6113744 นางสาวณัฐวีร์ พันธ์ธรรม สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 1,500
32 6113738 นางสาวธัญชนก รอดรัตน์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 1,500
33 6111356 นางสาวสุชาดา เสนาะดนตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
34 6111467 นางสาวฉัตรแก้ว กลิ่นศร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
35 6111531 นางสาวทิพย์สุดา เอี่ยมมา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
36 6111585 นางสาวสุภาพร กิจสิงห์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
37 6111664 นางสาวเมวลิน ทองมี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
38 6111820 นางสาวจิราภรณ์ ทวีลาภ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
39 6112927 นางสาวอรดา คงถิ่นฐาน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
40 6113070 นายพิสิฐชัย สุขสุโชติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
41 6113449 นายอรรถพล ศรีจำปา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
42 6113454 นางสาวเมทนี มนต์ขลัง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
43 6113548 นางสาวกรรณิการ์ ตาบประดับ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
44 6113614 นายกิตติพล สุขขี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
45 6113623 นายพีรภัทร แก้วสะเทือน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
46 6113683 นางสาวฐิตินันท์ รอดไพร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
47 6113724 นายธนากร โตมร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
48 6113742 นายเจตรินทร์ พยุงวงค์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
49 6113875 นางสาวพิชญ์สินี ศรีมาวงษ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 1,500
50 6113335 นางสาวสุกัญญา จันทร์ดวง สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 1,500
51 6113843 นายพงศกร หมอศาสคร์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 1,500
52 6113494 นางสาวพัชรี กระจ่างจันทร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 52 คน