header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 28 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6111528 นายเกียรติศักดิ์ สวัสดิ์รักษ์ สาขาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย (วท.บ.) 1,500
2 6113361 นางสาววราภรณ์ แมลงภู่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.) 1,500
3 6111333 นางสาวสมพร มูลจันทร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
4 6111365 นางสาวสุชาดา ธาราพงษ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
5 6113087 นางสาวสิรินทร์ สุวรรนาวุธ สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
6 6113409 นางสาวฐาปนี ภูมี สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
7 6113444 นางสาววัชราพร จุลพงษ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
8 6113467 นางสาวดารณี ด้วงพรหม สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
9 6113538 นางสาวปารีณา ศรีบุดดา สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
10 6113583 นางสาวพัชริน มะริเกตุ สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
11 6113617 นางสาวปรีดาวรรณ สีสวาท สาขาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 1,500
12 6113412 นายสหัสวรรษ พงษ์ธัญการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (วท.บ.) 1,500
13 6113600 นางสาวบุษกร โคเงิน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (วท.บ.) 1,500
14 6113639 นางสาวสมิตา ทิพย์ทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (วท.บ.) 1,500
15 6113663 นายวันชัย คนหมั่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (วท.บ.) 1,500
16 6113754 นางสาวศิริลักษณ์ งามแสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) (วท.บ.) 1,500
17 6112078 นางสาวณัฐธิดา บุญสวัสดิ์ สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 1,500
18 6113381 นางสาวภานุมาส ชูตระกูล สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 1,500
19 6113486 นางสาวนฤมล จิรมงคลโรจน์ สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 1,500
20 6113398 นางสาวสิรินยา ดีเดิน สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.) 1,500
21 6113661 นางสาวณัฐกาญจน์ ปะมาถา สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.) 1,500
22 6111597 นายจิรวัฒน์ คำขจร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 1,500
23 6111435 นางสาวทิพวรรณ พูลสมบัติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1,500
24 6113523 นางสาวสิริวิมล อยู่สุวรรณ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1,500
25 6113826 นางสาวอาฑิตยา สาระรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1,500
26 6113431 นางสาวฐานิกา ศรีสวัสดิ์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 1,500
27 6113582 นางสาวรติรัตน์ มากมูล สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 1,500
28 6113830 นางสาวศิริมา ศรีกงพาน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 28 คน