header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 9 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6111327 นางสาวปิยะนาถ ศิริมี สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 1,500
2 6112337 นายภูริทัศน์ เงินมาก สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 1,500
3 6112680 นายธนายุทธ กันฉุน สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 1,500
4 6112681 นายธณินทร์ ประทีป ณ ถลาง สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 1,500
5 6113762 นายธนเดช พิมบุบผา สาขาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 1,500
6 6111480 นางสาวโสภิดา นุ่มอยู่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 1,500
7 6111484 นางสาวนลินนิภา อัตถผล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 1,500
8 6111650 นางสาวฟ้ารุ่ง สนใจยิ่ง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 1,500
9 6113643 นางสาวศราวดี รัตนวิชัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 9 คน