header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 12 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6111525 นายยุทธภูมิ ไทยประยูร สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ทล.บ.) 1,500
2 6113603 นางสาวเนตรชนก เกิดพุ่ม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ทล.บ.) 1,500
3 6113871 นายจักรพันธ์ หล่าสูงเนิน สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ทล.บ.) 1,500
4 6112290 นายพัทธพล สีวลี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1,500
5 6113382 นางสาวพัชรี อยู่สมบัติ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1,500
6 6113834 นางสาวนริศรา รังษี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1,500
7 6113795 นายขวัญชัย กิ่งตระการ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1,500
8 6113890 นางสาวประภัสสร เข้าครอง สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1,500
9 6113768 นายปริญญา เทียมสง่า สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 1,500
10 6113796 นายธนพล ขาวสำลี สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 1,500
11 6113377 นายชวการ จันทร์อบ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.) 1,500
12 6113838 นายพงศ์ตะวัน สกุณี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 12 คน