header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 67 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6112951 นายฐาปกรณ์ แต่งรุ่ง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
2 6113062 นายอัมรินทร์ เต็มเปี่ยม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
3 6113115 นางสาวนันทนา เทพเดช สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
4 6113331 นางสาวอุรัสยา สนธิเดชกุล สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
5 6113679 นางสาวนุชนาถ ศรีรักษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
6 6113783 นางสาวจันทิมา ลิมปิทีป สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
7 6113849 นางสาววทันยา ชำนินอก สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 1,500
8 6111434 นายรชตะ มากกล่ำ สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
9 6112055 นางสาวภัทราพร เวโรจนกุล สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
10 6113323 นางสาวศรัญญา ศรีนางแย้ม สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
11 6113366 นายวุฒิพงษ์ พลแก้ว สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
12 6113445 นางสาวสิริกัญญา ชวดท่าข้าม สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
13 6113464 นายกัมปนาท ภิรมรัก สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
14 6113489 นายธนวัฒน์ แฝงธานี สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
15 6113557 นายอภิวิชญ์ รักธรรม สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
16 6113558 นางสาวณัฐฏธิดา รุจิชอบ สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
17 6113572 นางสาวณัฐชยา สุดสวาท สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
18 6113649 นางสาวพัชรี ไวยจินดา สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
19 6113650 นางสาวปิยรัชนี นุชเล็ก สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
20 6113701 นางสาวฑิตฐิตา เจริญศรี สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
21 6113814 นางสาวพลอยนภา ไหวพริบ สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
22 6113821 นางสาวสุกัญญารัตน์ ทัศศิริ สาขาการจัดการทั่วไป (บธ.บ) 1,500
23 6113836 นางสาวมินท์ธิตา เศรษฐศิริศุภกร สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ) 1,500
24 6111332 นายบุรินทร์ มากรุ่ง สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
25 6111640 นางสาวเจนจิรา ยั่งยืน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
26 6113620 นางสาวจันทิมา ขริบเอม สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
27 6113693 นางสาวปาริชาต ทองอุดม สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
28 6113781 นางสาวโสภิดา ปานสิงห์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
29 6113829 นายจักรพงศ์ พุ่มไสว สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 1,500
30 6111319 นางสาวกนกกานต์ สำราญศาสตร์ สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
31 6112797 นางสาวสกาวเดือน พลายชุมพล สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
32 6112810 นางสาวสิริกานดา ถนอมพันธ์ สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
33 6113274 นางสาวอนัดตา หลวงสนาม สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
34 6113372 นางสาวเรณุกา คิดถาง สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
35 6113397 นางสาวนิภาภรณ์ ชมพัก สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
36 6113416 นางสาวปนิศรา ฝักฝ่าย สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
37 6113606 นายเกรียงไกร โพธิ์ไข สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
38 6113651 นางสาวปวีณา งามขำ สาขาการบัญชี (บช.บ.) 1,500
39 6112276 นางสาววิภาวี พัฒนาอารีกุล สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
40 6113706 นายครรชิต แผนเหน่ง สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
41 6113714 นางสาวณัฐพร คำขจร สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
42 6113764 นายธนากร อ่อนนิ่ม สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
43 6113802 นางสาวบุษยา บุตรเสือ สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
44 6113822 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีรัตน์ สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
45 6113833 นางสาวณัฏฐณิชา อินทพันธุ์ สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
46 6113868 นายอัครพล โคตรัจทร์ สาขาธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ) 1,500
47 6111575 นายธีรศักดิ์ สุขประเสริฐ สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
48 6112687 นายปริญญา รุจินาถ สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
49 6112943 นางสาวกชกร เขียนสอาด สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
50 6113573 นายณัฐพล บุญเหลือ สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
51 6113574 นางสาวอารียา อ่องศรี สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
52 6113577 นางสาวชลธิชา อ่อนขจร สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
53 6113670 นายบัณฑิต วรรณทอง สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
54 6113686 นางสาวฉัตรรัตน์ดา สมทรง สาขานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 1,500
55 6111671 นางสาวอุทุมพร อ่อนธนู สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
56 6113509 นางสาววิภาดา โปรยนอก สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
57 6113510 นางสาวชนัญชิดา กลีบเทศ สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
58 6113511 นางสาวสุดารัตน์ ถอยวิลัย สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
59 6113790 นายพิเชษฐ์ นาแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
60 6113846 นางสาววงทอง จันทะรังษี สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (บธ.บ) 1,500
61 6111954 นางสาวกุลณัฐ ศรีบุญเรือง สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ) 1,500
62 6113376 นายอัครพล พันธ์ประเสริฐ สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ) 1,500
63 6113450 นางสาวณัฐนรี บุญมา สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ) 1,500
64 6113769 นายจามิกร จันทร์คติ สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ) 1,500
65 6112137 นายธนดล ตีระกานต์วิวัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ) 1,500
66 6113114 นายเอเซีย ตรีคุณา สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ) 1,500
67 6113653 นางสาววิกานดา แสนสวาท สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 67 คน