header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 20 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6113753 นางสาวเนตรนภา กมลกลาง สาขาการจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.) 1,500
2 6113785 นางสาวศรัณยา ใยระย้า สาขาการจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.) 1,500
3 6111301 นางสาวณัฐมล แย้มเกตุ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
4 6111475 นางสาวดวงกมล บุญเพ็ญ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
5 6111486 นางสาวอุมาพร สวยงาม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
6 6111569 นางสาววิชุกรณ์ วิบูลย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
7 6111642 นางสาวพัชลี หัสกรรณ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
8 6112450 นางสาวอังคะรมย์ บุญเสริฐ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
9 6112512 นางสาวโสภีนุสรณ์ โสภา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
10 6112818 นางสาวรัตติยากรณ์ เงินวงษ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
11 6113440 นางสาวธัญญารัตน์ สงค์คำพัน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
12 6113541 นางสาวศิวพร สีสด สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
13 6113640 นางสาวณัฐภัทร มีพร้อม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
14 6113662 นางสาวกาญจนา เกตุสุวรรณ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
15 6113664 นางสาววันเพ็ญ เกตุสุวรรณ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
16 6113672 นางสาวจิราพร นาคเรือง สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
17 6113700 นางสาวกุลปริยา ศรีจันทร์เเดง สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
18 6113844 นางสาวนันทวัน คงคาอินทร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
19 6113858 นางสาวนุชนารถ ยังแช่ม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 1,500
20 6113782 นายบัณฑิต เด็ดขาด สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (ส.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 20 คน