header
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา)

รายชื่อผู้สมัครรวมทั้งหมด : 1 คน
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขาที่สมัคร
ค่าธรรมเนียม
1 6113755 นางสาวกุลธิดา อมฤทธ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (จังหวัดสระแก้ว) (รป.บ.) 1,500
รายชื่อผู้สมัคร / รวมทั้งหมด : 1 คน