header
  

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์(รอบเพิ่มเติม)

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่สมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1 นายธนชาติ จำปาสา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ห้อง 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
2 นางสาวพรหทัย มิ่งมา ภาษาไทย (ค.บ.) ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
3 นางสาวอาภาพร บำรุง ภาษาไทย (ค.บ.) ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
4 นายธนายุทธ นวนชัย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) ห้อง 8404 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
5 นางสาวอินทุอร ราชูการ จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.) ห้อง HUSO 8101 ชั้น 1 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
6 นายนฤพงษ์ ทองสุข ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) ห้องประชุม 8103 ชั้น 1 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
7 นางสาวอภัสรา ธุระวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ห้อง 8605 ชั้น 6 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
8 นายธรรถ์นทร บุญก่อเกื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ห้องประชุม 8406 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น
9 นายเมฆ ปานเฟือง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) อาคารคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
10 นางสาวมณีรัตน์ ศรีหากันยา คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) อาคารคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
11 นายวีรยุทธ ชิดนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) ห้อง ศว 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
12 นางสาวกัญญ์วรา ปราณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) ห้อง ศว 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
13 นางสาวอารียา คิดนุนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) ห้อง ศว 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
14 นายพงษ์นที อุ้มมีเพชร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) ห้อง 9402 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
15 นายธนพล โพธิสุทธิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) ห้อง 9502 ชั้น 5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
16 นายทัศนัย สายสิงห์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) ห้อง 9502 ชั้น 5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
17 นายพิสิฐ ทับมั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) ห้อง 9505 ชั้น 5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
18 นายนพรัตน์ เย็นยิ้ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) ห้อง MS 111 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
19 นางสาวสโรชา ราชโสม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) ห้อง MS 111 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
20 นางสาวธิดารัตน์ กันงูเหลือม การบัญชี (บช.บ.) ห้อง MS 102 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
21 นางสาวนัฐริกา กันงูเหลือม การบัญชี (บช.บ.) ห้อง MS 102 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
22 นางสาวแนน ขาวเจริญรุ่งโรจน์ การบัญชี (บช.บ.) ห้อง MS 102 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
23 นางสาวนุชจรีย์ ชัยต้น การบัญชี (บช.บ.) ห้อง MS 102 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.