header

ประวัติผู้สมัคร


ประวัติการศึกษา


สาขา/คณะ ที่ต้องการสมัคร


 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัครเ มื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

หมายเหตุ :หากสมัครไม่ได้กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สมัครว่ามีอักขระพิเศษหรือไม่เช่น ' " * / : ; หากมีให้ผู้สมัครเลี่ยงการกรอก กรณีที่ไม่ทราบข้อมูลในการกรอกให้ใส่เครื่องหมายแดช (-)ไว้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกำหนด