สมัครเรียน เสาร์-อาทิตย์
ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา
สาขาที่ต้องการสมัคร
เอกสารแนบการสมัคร (ผลการเรียน)


 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัครเ มื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกำหนด