สมัครเรียน

ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา
เอกสารแนบในการยื่นใบสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript) ที่มีวันอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
6. หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (เฉพาะระดับปริญญาเอก) (ถ้ามี)
7. ผลการสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะระดับปริญญาเอก (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ต้องรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว (ไม่เกิน 20 MB)