สมัครเรียน จันทร์-ศุกร์

เอกสารแนบในการยื่นใบสมัคร


 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัครเ มื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกำหนด
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฝ่าฝืนข้าพเจ้ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการสมัคร