สมัครเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษาปฏิบัติงาน/หนังสืออนุญาต
สาขาที่ต้องการสมัคร
เอกสารแนบในการยื่นใบสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
5.สำเนาปริญญาบัตร
6.หนังสือรับรองคุณวุฒิ
(เอกสารที่ตองแนบให้ผู้สมัครรวมเป็น 1 ไฟล์ บันทึกเป็นนามสกุล .pdf)


 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัครเ มื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้