รายวิชาที่เปิดสมัครเรียนสัมฤทธิบัตร(ปริญญาตรี)


ลำดับ คณะ สาขา ชื่อวิชา sec. นก. สถานที่ วันเรียน เวลาเรียน วันสอบ เวลาสอบ ค่าลงทะเบียน
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ SEM203 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู 02 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ SEM203 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 12.30-16.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND222 โภชนคลินิก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-14.30 1500
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 27 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและการกำหนดอาหาร SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SOS215 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องานอาชีวอนามัยและ 01 2(1-2-3) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SOS422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 01 2(2-0-4) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -10.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SOS324 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SOS318 อาชีวเวชศาสตร์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ SMS103 หลักสถิติ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 11.30-14.30 นอกตาราง - -- 1000
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ SCS208 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ SCS110 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ SCS344 กฎหมายดิจิทัล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ SCS335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กร 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-18.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY106 ฟิสิกส์ 2 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 02 1(0-3-2) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 01 1(0-3-2) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY104 ฟิสิกส์ 1 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 01 1(0-3-2) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 27 มี.ค. 65 13.00-14.30 1500
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 01 2(1-2-3) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-17.30 27 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 01 1(0-3-2) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1500
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY104 ฟิสิกส์ 1 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1000
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ SPY106 ฟิสิกส์ 2 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1000
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ SIT206 เทคโนโลยีเว็บ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ SIT344 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ SBT110 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม SET302 เทคโนโลยีสีเขียว 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม SET203 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม SET310 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม SET311 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม SET204 มลพิษทางเสียงและการควบคุม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ SBT203 จุลชีววิทยา 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1000
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 01 1(0-3-2) สระแก้ว เสาร์ 8.30 -11.30 นอกตาราง - -- 1500
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS307 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS203 วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS304 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 01 2(2-0-4) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -10.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS308 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS310 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 01 2(2-0-4) ปทุมธานี ศุกร์ 10.30-12.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS208 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย 01 2(2-0-4) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-15.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย SOS203 วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-17.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
52 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 01 1(0-3-2) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
53 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี SCH102 เคมีทั่วไป 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1000
54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี SCH102 เคมีทั่วไป 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1000
55 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
56 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์ HVA215 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 นอกตาราง - -- 1500
57 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์ HVA109 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 นอกตาราง - -- 1000
58 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์ HVA303 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 นอกตาราง - -- 1500
59 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN361 การแปลเบื้องต้น 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
60 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ HPS108 การเมืองเปรียบเทียบ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
61 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ HPS107 เศรษฐศาสตร์การเมือง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
62 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ HPS105 ทฤษฎีการเมือง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
63 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ HPS312 การจัดการความรู้ทางรัฐศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
64 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีสากล HMU142 ปฏิบัติกีต้าร์2 01 2(0-4-2) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 นอกตาราง - -- 1500
65 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีสากล HMU162 ปฏิบัติขับร้องสากล2 01 2(0-4-2) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 นอกตาราง - -- 1500
66 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
67 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
68 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN413 การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
69 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 02 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
70 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN325 การฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
71 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ HEN224 การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
72 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
73 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
74 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD209 การประกอบการวิสาหกิจชุมชน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
75 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD214 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
76 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
77 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD310 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
78 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD308 กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
79 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
80 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน HCD213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
81 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
82 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA307 การตลาดภาครัฐ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
83 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA201 นโยบายสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
84 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
85 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA201 นโยบายสาธารณะ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
86 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 02 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
87 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
88 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
89 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA201 นโยบายสาธารณะ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
90 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
91 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
92 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
93 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 14.30-17.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
94 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
95 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA307 การตลาดภาครัฐ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
96 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
97 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
98 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 02 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
99 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
101 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 04 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
103 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
104 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 03 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
105 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
106 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 12.30-15.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
107 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
108 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 03 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
109 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA307 การตลาดภาครัฐ 03 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
110 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 03 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
111 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 15.30-19.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
112 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
113 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA208* ระบบบริหารราชการไทย 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
114 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
115 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 26 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
116 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA105 การเมืองการปกครองไทย 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
117 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-18.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
118 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA201 นโยบายสาธารณะ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
119 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 3(2-2-5) สระแก้ว เสาร์ 16.30-20.30 26 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
120 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 16.30-19.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
121 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA103 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 11.30-14.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
122 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA204* พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 8.30 -11.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
123 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA216 ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 11.30-14.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
124 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 9.30 -12.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
125 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 14.30-17.30 26 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
126 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 8.30 -11.30 26 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
127 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยา HPY339 จิตวิทยาการสูงวัย 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
128 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP308 การวิจารณ์งานศิลป์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
129 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP101 สุนทรียศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
130 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP301 ทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
131 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP303 บูรณศิลป์การละครขั้นสูง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
132 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP202 ทักษะนาฏศิลป์สากล 2 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
133 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP109 ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
134 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP209 ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว 01 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 14.30-17.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
135 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP106 มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะการแสดง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
136 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง HPP210 การอนุรักษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง 01 2(1-2-3) ปทุมธานี พฤหัส 14.30-17.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
137 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW336 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิด 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 12.30-15.30 16 มี.ค. 65 13.00-16.00 1000
138 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -11.30 1000
139 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW305* กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 16.30-19.30 24 มี.ค. 65 13.00-16.00 1000
140 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW106 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 15.30-18.30 นอกตาราง - -- 1000
141 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW210 กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท 01 2(2-0-4) ปทุมธานี อังคาร 14.30-16.30 24 มี.ค. 65 8.30 -11.00 1000
142 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW212 กฎหมายอาญา 2 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 นอกตาราง - -- 1000
143 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW343 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 16.30-19.30 นอกตาราง - -- 1000
144 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW217 เอกเทศสัญญา 3 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -11.30 1000
145 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW304* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 01 2(2-0-4) ปทุมธานี พุธ 16.30-18.30 22 มี.ค. 65 8.30 -11.00 1000
146 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW351 กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน 01 2(2-0-4) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -10.30 นอกตาราง - -- 1000
147 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW308* ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 01 2(2-0-4) ปทุมธานี ศุกร์ 16.30-18.30 นอกตาราง - -- 1000
148 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW306 กฎหมายลักษณะพยาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 13.00-16.00 1000
149 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW102 กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 นอกตาราง - -- 1000
150 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW302* กฎหมายลักษณะมรดก 01 2(2-0-4) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -10.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.30 1000
151 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW201 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 01 2(2-0-4) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -10.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.30 1000
152 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW218 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 01 2(2-0-4) ปทุมธานี พุธ 16.30-18.30 นอกตาราง - -- 1000
153 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ HLW214 กฎหมายภาษีอากร 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 16.30-19.30 17 มี.ค. 65 13.00-16.00 1000
154 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ HIS342* การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
155 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ HIS325 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
156 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ HIS332 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
157 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ HIS322 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
158 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ HIS244 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
159 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD228 การพัฒนาองค์การภาครัฐ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
160 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD329 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
161 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD235 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
162 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD232 การบริหารการพัฒนา 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
163 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD328 การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
164 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD327 วิกฤตทางสังคม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
165 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา HSD304 นโยบายสังคมและการจัดการสวัสดิการสังคม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
166 วิทยาการจัดการ - MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-15.30 นอกตาราง - -- 1000
167 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ MCA329 การแสดงและการกำกับการแสดง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
168 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ MCA422* การถ่ายภาพเชิงธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
169 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 12.30-15.30 17 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
170 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
171 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM307 การพัฒนาองค์การ 02 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 14.30-17.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
172 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 01 3(2-2-5) สระแก้ว เสาร์ 15.30-19.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
173 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM307 การพัฒนาองค์การ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 8.30 -11.30 นอกตาราง - -- 1000
174 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM208 การจัดการคลังสินค้า 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 12.30-15.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
175 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MBA201 กฎหมายธุรกิจ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 17.30-20.30 26 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
176 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM211 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 15.30-18.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
177 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 8.30 -11.30 นอกตาราง - -- 1000
178 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM303 การบริหารการผลิต 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 11.30-14.30 นอกตาราง - -- 1000
179 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 8.30 -11.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
180 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM310 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
181 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 11.30-15.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
182 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 16.30-19.30 นอกตาราง - -- 1000
183 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
184 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ (การตลาด) MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-19.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
185 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) MHR206 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 12.30-15.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
186 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
187 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) MHR202 พฤติกรรมองค์การ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 15.30-18.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
188 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ MFB101 การเงินธุรกิจ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
189 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ 01 3(3-0-6) สระแก้ว อาทิตย์ 17.30-20.30 26 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
190 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
191 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
192 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
193 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR302 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
194 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 14.30-18.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
195 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
196 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
197 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
198 วิทยาการจัดการ การจัดการท่องเที่ยว MTR310 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
199 วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก MRM405 การสร้างแบรนด์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 16.30-19.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
200 วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
201 วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 11.30-14.30 นอกตาราง - -- 1000
202 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM311* การจัดการสินค้าคงคลัง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
203 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
204 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
205 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM103* การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
206 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 12.30-15.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
207 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
208 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
209 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM308 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
210 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM312 การจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
211 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM311* การจัดการสินค้าคงคลัง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -12.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
212 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
213 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 17.30-20.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
214 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-15.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
215 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-17.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
216 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM103* การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
217 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
218 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM308 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-17.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
219 วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
220 วิทยาการจัดการ การบัญชี MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
221 วิทยาการจัดการ การบัญชี MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
222 วิทยาการจัดการ การบัญชี MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1000
223 วิทยาการจัดการ การบัญชี MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 8.30 -11.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1000
224 วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจแขนงธุรกิจระหว่างประเทศ MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 15.30-19.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
225 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
226 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
227 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
228 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 17.30-20.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1000
229 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 13.30-16.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1000
230 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 01 3(3-0-6) สระแก้ว เสาร์ 11.30-14.30 26 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
231 วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
232 วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 12.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
233 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB203 มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
234 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB305 การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจดิจิทัล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
235 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
236 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB407 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
237 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
238 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
239 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
240 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 03 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -12.30 26 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
241 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 03 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
242 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -12.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
243 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB203 มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
244 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -12.30 26 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
245 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 15.30-19.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
246 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB305 การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจดิจิทัล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -11.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
247 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -12.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
248 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MDB302 การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-15.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
249 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 02 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 26 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
250 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 8.30 -12.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
251 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MAC126 หลักการบัญชี 02 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 12.30-16.30 นอกตาราง - -- 1500
252 วิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 15.30-19.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
253 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE306 การจัดการคุณภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
254 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TEG205 ปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
255 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE308 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
256 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE203 การวางผังโรงงาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
257 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE421 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
258 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
259 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE202 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
260 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TEC204 วัสดุอุตสาหกรรม 02 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
261 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TEG306 เทอร์โมไดนามิกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
262 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
263 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE312 การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
264 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE309 การควบคุมคุณภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
265 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 16.30-20.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
266 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TEG205 ปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 16.30-19.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1500
267 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - TIE311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
268 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
269 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET308 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
271 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 01 2(0-4-2) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET316 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
273 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 01 2(0-4-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-18.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1500
274 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
275 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 02 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
276 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
277 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
278 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-16.30 26 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
279 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC305 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
280 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1500
281 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID125 กลศาสตร์พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 14.30-17.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
282 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID291 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
283 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID343* ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
284 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID442* การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
285 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
286 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID226 ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
287 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID103* วาดภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
288 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID225 การทำพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
289 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID241 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
290 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID271 หลักการออกแบบกราฟิก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
291 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID211 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
292 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID331 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
293 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID272 ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
294 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID362 ออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
295 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID323 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
296 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID372 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
297 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TID361 ออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
298 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
299 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE102 พลวัตระบบและแบบจำลอง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
300 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE203 การออกแบบดิจิตอลลอจิก 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
301 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE204 ปฏิบัติการดิจิตอลลอจิก 01 1(0-3-2) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
302 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE308 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
303 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE310 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
304 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE317 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1000
305 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TEG204 ไฟฟ้าพื้นฐาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
306 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE306 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
307 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE316 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
308 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE315 การประมวลผลภาพและแมชชีนวิชั่น 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
309 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE311 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
310 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE319 การเขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ด้วย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
311 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE318 อินเทอร์เน็ตในงานเมคคาทรอนิกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
312 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE205 เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE204 ปฏิบัติการดิจิตอลลอจิก 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 26 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
314 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE205 เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
315 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE203 การออกแบบดิจิตอลลอจิก 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-17.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
316 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE404 สัมมนาทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-17.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1500
317 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE102 พลวัตระบบและแบบจำลอง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
318 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TEG204 ไฟฟ้าพื้นฐาน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
319 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE305 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -12.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
320 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ TRE319 การเขียนแบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ด้วย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-18.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
321 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอัตโนมัติ TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1000
322 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอัตโนมัติ TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-17.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1000
323 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรม TMP316 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
324 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม TEG203 กลศาสตร์วิศวกรรม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
325 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม TET304 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 01 2(0-4-2) ปทุมธานี เสาร์ 14.30-18.30 26 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
326 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม TET303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 11.30-14.30 26 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
327 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม TET310 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
328 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม TET301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 15.30-18.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
329 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI208 วิศวกรรมสำรวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
330 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI205 การทดสอบวัสดุ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
331 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI110 เทคนิคก่อสร้าง 01 2(1-2-3) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
332 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI325 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
333 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 01 3(1-4-4) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -13.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
334 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI206 กำลังวัสดุ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
335 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI204 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 12.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
336 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI315 วิศวกรรมการทาง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
337 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI326 การออกแบบนั่งร้านและแบบหล่อ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
338 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI314 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
339 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 12.30-16.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
340 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI205 การทดสอบวัสดุ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
341 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI315 วิศวกรรมการทาง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-18.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
342 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 01 1(0-2-1) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-14.30 27 มี.ค. 65 13.00-14.30 1500
343 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI204 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -12.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
344 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 01 3(1-4-4) ปทุมธานี อาทิตย์ 15.30-20.30 26 มี.ค. 65 13.00-14.30 1500
345 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI325 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
346 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI109 วัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐาน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 27 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
347 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI314 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-18.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
348 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI313 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 15.30-19.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
349 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -12.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
350 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP214 กรรมวิธีการผลิต 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
351 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP322 การถ่ายเทความร้อน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
352 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP320 การออกแบบเครื่องกล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
353 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP103 เขียนแบบวิศวกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
354 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
355 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
356 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
357 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP318 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 01 2(0-4-2) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
358 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP321 ต้นกำลังโรงจักร 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
359 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP329 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
360 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP213 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
361 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 01 1(0-3-2) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
362 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP211 การทำความเย็นและปรับอากาศ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
363 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP425 การควบคุมอัตโนมัติ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-17.30 27 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
364 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP209 เทอร์โมไดนามิกส์ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
365 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP424 การสั่นสะเทือนทางกล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 11.30-14.30 3 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
366 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP103 เขียนแบบวิศวกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 15.30-19.30 2 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
367 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP326 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-15.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
368 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP327 วิศวกรรมยานยนต์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 16.30-20.30 27 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
369 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP317 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -12.30 27 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
370 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP207 กลศาสตร์ของแข็ง 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
371 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี เสาร์ 12.30-16.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
372 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP315 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 01 1(0-3-2) ปทุมธานี อาทิตย์ 14.30-17.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1500
373 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล TMP208 กลศาสตร์ของไหล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 17.30-20.30 27 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
374 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
375 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG312 ระบบเกษตรยั่งยืน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
376 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG305 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
377 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
378 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
379 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG151 หลักการผลิตสัตว์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
380 เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
381 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT320 แนวคิด และการนำเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
382 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT211 ไม้ดอก ไม้ประดับสำหรับงานภูมิทัศน์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
383 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT302 การจัดภูมิทัศน์ในอาคาร 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
384 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT213 การจัดการสนามหญ้าในงานภูมิทัศน์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 24 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
385 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT204 การจัดการศัตรูพืชสำหรับงานภูมิทัศน์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
386 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ALT202 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
387 เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร AFS397 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 01 3(2-3-5) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -13.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
388 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH322 การจัดการระบบสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
389 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 10.10-12.10 1000
390 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH402 โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
391 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 01 2(1-2-3) ปทุมธานี พฤหัส 14.30-17.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
392 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 03 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
393 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH342 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 14.30-17.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
394 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH336 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
395 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
396 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 01 2(1-2-3) ปทุมธานี อังคาร 12.30-15.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
397 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH336 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 02 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 14.30-17.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
398 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH306 อนามัยชุมชน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
399 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH313 อนามัยครอบครัว 02 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
400 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
401 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH323 วิทยาการระบาด 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
402 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH307 วิทยาการระบาด 02 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
403 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH101 หลักสาธารณสุข 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
404 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
405 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 01 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
406 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH347 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
407 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 02 2(1-2-3) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
408 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 01 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
409 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
410 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 02 2(2-0-4) ปทุมธานี จันทร์ 10.30-12.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
411 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
412 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH312 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น 02 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
413 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 03 3(2-2-5) ปทุมธานี พุธ 8.30 -12.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
414 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH322 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 02 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
415 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 02 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
416 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH307 วิทยาการระบาด 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
417 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH309 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 02 3(2-2-5) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-17.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
418 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 01 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
419 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH323 วิธีการและกลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
420 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH302 หลักการควบคุมโรค 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 14.30-18.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
421 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 02 2(1-2-3) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
422 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH313 อนามัยครอบครัว 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
423 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
424 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH102 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 02 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 13.30-17.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
425 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH342 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 22 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
426 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH302 หลักการควบคุมโรค 02 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 14.30-18.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
427 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH311 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 01 2(2-0-4) ปทุมธานี พุธ 10.30-12.30 24 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
428 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH310 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 02 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
429 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH306 อนามัยชุมชน 02 3(2-2-5) ปทุมธานี อังคาร 14.30-18.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
430 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 02 3(3-0-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
431 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH312 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
432 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH326 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 03 2(1-2-3) ปทุมธานี ศุกร์ 13.30-16.30 22 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
433 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH321 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 16 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
434 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 16.30-20.30 2 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
435 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH315 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข 01 2(1-2-3) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -11.30 3 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
436 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 17.30-20.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1000
437 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 01 2(1-2-3) ปทุมธานี เสาร์ 13.30-16.30 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 1500
438 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH307 วิทยาการระบาด 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
439 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH312 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 8.30 -12.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
440 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH404 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 13.30-17.30 3 เม.ย. 65 13.00-15.00 1500
441 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-15.30 3 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
442 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH101 หลักสาธารณสุข 01 3(2-2-5) ปทุมธานี อาทิตย์ 12.30-16.30 3 เม.ย. 65 10.10-12.10 1500
443 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อาทิตย์ 16.30-19.30 2 เม.ย. 65 8.30 -10.00 1000
444 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ SPH336 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี เสาร์ 8.30 -11.30 2 เม.ย. 65 10.10-11.40 1000
445 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH314 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 12.30-16.30 นอกตาราง - -- 1500
446 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH410 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 01 3(0-4-6) สระแก้ว อาทิตย์ 12.30-16.30 นอกตาราง - -- 1500
447 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH306 อนามัยชุมชน 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 8.30 -12.30 นอกตาราง - -- 1500
448 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH307 การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 01 3(2-2-5) สระแก้ว อาทิตย์ 16.30-20.30 นอกตาราง - -- 1500
449 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH301 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 01 3(1-2-3) สระแก้ว เสาร์ 11.30-14.30 นอกตาราง - -- 1000
450 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PPH103 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 01 3(2-2-5) สระแก้ว เสาร์ 14.30-18.30 นอกตาราง - -- 1500
451 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH206 ระบบบริหารเวชระเบียน 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 21 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
452 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
453 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH207 การจัดการสถานพยาบาล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -12.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
454 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH205 การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 18 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
455 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH306 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 01 2(1-2-3) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 23 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
456 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH305 ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -12.30 21 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
457 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH502 หลักการตลาดสถานพยาบาล 01 2(1-2-3) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
458 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH102 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 01 2(1-2-3) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1500
459 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล PHH501 การจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล 01 2(1-2-3) ปทุมธานี อังคาร 13.30-16.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
460 สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาล SPH301* สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-17.30 17 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
461 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH305 การจัดการของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 16 มี.ค. 65 13.00-14.30 1000
462 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH311 มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
463 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH304 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 01 3(0-3-6) ปทุมธานี พุธ 8.30 -11.30 21 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1500
464 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH306 การควบคุมสัตว์นำโรคและสัตว์ฟันแทะ 01 2(2-0-4) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-15.30 23 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
465 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 13.30-16.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
466 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 01 2(2-0-4) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-16.30 18 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
467 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 14.30-17.30 18 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
468 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH309 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 01 3(3-0-6) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 10.10-11.40 1000
469 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH307 การสุขาภิบาลอาคารสถานที่ และสถานประกอบการ 01 3(3-0-6) ปทุมธานี ศุกร์ 8.30 -11.30 24 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
470 สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม PEH308 เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย 01 3(3-0-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -11.30 16 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
471 สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและความงาม PHA107 เภสัชเวทสำหรับสุขภาพและความงาม 01 3(2-2-5) ปทุมธานี จันทร์ 13.30-17.30 18 มี.ค. 65 10.10-12.10 1500
472 สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและความงาม PHA106 โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม 01 3(3-0-6) ปทุมธานี จันทร์ 8.30 -11.30 17 มี.ค. 65 8.30 -10.00 1000
473 สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและความงาม PHA108 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 01 4(2-4-6) ปทุมธานี อังคาร 8.30 -14.30 22 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
474 สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและความงาม PHA205 การดูแลสุขภาพและความงามหลังคลอด 01 3(1-4-4) ปทุมธานี พฤหัส 8.30 -13.30 23 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500
475 สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและความงาม PHA206 การจัดการอาหารและควบคุมน้ำหนัก 01 3(2-2-5) ปทุมธานี พฤหัส 14.30-18.30 24 มี.ค. 65 13.00-15.00 1500