รายวิชาที่เปิดสอน


ลำดับ คณะ สาขา ชื่อวิชา sec. นก. วันเรียน เวลาเรียน วันสอบ เวลาสอบ ค่าลงทะเบียน
1 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
2 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-3-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
3 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
4 การผลิตโคเนื้อและกระบือ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
5 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
6 วัสดุพืชพรรณ และการเลือกใช้ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) อังคาร - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
7 เทคโนโลยีผักและผลไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-3-5) พุธ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
8 ภูมิทัศน์เบื้องต้น เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
9 การผลิตสัตว์ปีก เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 01 2(2-0-4) อังคาร - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
11 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
12 เมล็ดพันธุ์และเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
13 อาหารและโภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 01 2(2-0-4) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
14 เห็ดและการผลิตเห็ด เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
15 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร 01 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
16 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
17 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
18 หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
19 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
20 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02 1(0-3-2) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
21 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05 1(0-3-2) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
22 เขียนแบบอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
23 เขียนแบบอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
24 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
25 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-14.30 1500
26 วัสดุอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
27 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
28 การสั่นสะเทือนทางกล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
29 พื้นฐานสำหรับงานวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
30 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
31 เทคนิคการนำเสนองานและทำหุ่นจำลอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
32 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
33 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
34 การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
35 การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
36 ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
37 ระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
38 เครื่องจักรกลไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
39 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พุธ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
40 กรรมวิธีการผลิต - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
41 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พุธ - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
42 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
43 การจัดการและควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
44 ไฟฟ้าพื้นฐาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 19 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
45 ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 2(0-4-2) อังคาร - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
46 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
47 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
48 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
49 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
50 กลศาสตร์ของแข็ง เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
51 การยศาสตร์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
52 เทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
53 ปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1500
54 การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
55 การออกแบบเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
56 ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 2(0-4-2) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
57 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
58 การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
59 การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
60 พลังงานทดแทน เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
61 พลังงานทดแทน เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
62 คิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของหุ่นยนต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 25 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
63 คิเนเมติกส์และไดนามิกส์ของหุ่นยนต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
64 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
65 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
66 วาดเส้นเบื้องต้น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
67 ประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
68 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
69 กลศาสตร์ของไหล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
70 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
71 เขียนแบบวิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - นอกตาราง - -- 1500
72 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
73 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 13.00-14.30 1500
74 เทอร์โมไดนามิกส์ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
75 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
76 วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พุธ - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
77 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
78 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
79 ออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
80 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
81 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 10.10-11.40 1500
82 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 2(0-4-2) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
83 การควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
84 การคำนวณสำหรับงานวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
85 การศึกษาการทำงาน - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
86 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
87 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
88 คอมพิวเตอร์เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
89 การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
90 การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
91 การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
92 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
93 สถิติวิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
94 สถิติวิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
95 วัสดุวิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
96 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
97 วิศวกรรมความปลอดภัย - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
98 การวางแผนและการควบคุมการผลิต - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
99 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
100 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
101 กรรมวิธีการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
102 การวิจัยดำเนินงาน - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
103 การวิจัยดำเนินงาน - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
104 ชลศาสตร์วิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
105 การควบคุมคุณภาพ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
106 การควบคุมคุณภาพ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
107 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
108 กลศาสตร์โครงสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
109 กลศาสตร์โครงสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
110 การใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
111 ทฤษฎีวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
112 ทฤษฎีวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
114 หุ่นยนต์เบื้องต้น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
115 วัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
116 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
117 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 วิศวกรรมอัตโนมัติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 19 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
118 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
119 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 1(0-3-2) อังคาร - 19 ต.ค. 64 10.10-11.40 1500
120 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
121 การจัดการคุณภาพ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
122 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
123 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
124 การวิเคราะห์โครงสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
125 การวิเคราะห์โครงสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
126 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
127 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 2(0-4-2) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 13.00-14.30 1500
128 วิศวกรรมสำรวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
129 องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
130 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
131 การประมาณราคาก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
132 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) พุธ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
133 คอนกรีตเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
134 คอนกรีตเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(2-2-5) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
135 กลศาสตร์วิศวกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 3(3-0-6) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
136 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) อังคาร - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
137 กฎหมายอาญา 1 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1000
138 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-16.00 1000
139 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1000
140 ประวัติศาสตร์กฎหมาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-15.30 1000
141 หลักการบริหารงานคลังสาธารณะ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
142 การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
143 วิธีการทางนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1500
144 กฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
145 สื่อนวัตกรรมการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พุธ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
146 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
147 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
148 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
149 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) พุธ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.30 1000
150 เอกเทศสัญญา 2 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 13.00-16.00 1000
151 ปฏิบัติกีต้าร์1 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(0-4-2) จันทร์ - นอกตาราง - -- 1500
152 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
153 ประวัติศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
154 การกำกับการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พุธ - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
155 จริยธรรมและธรรมาภิบาล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
156 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
157 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
158 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
159 สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
160 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
161 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
162 ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
163 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
164 ทักษะนาฏศิลป์สากล 1 ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
165 การสื่อสารทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
166 ศิลปะการแสดงนานาชาติ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-11.40 1500
167 เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พุธ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
168 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
169 ระบบบริหารราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
170 ระบบบริหารราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
171 ระบบบริหารราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
172 ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองไทย รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
173 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
174 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
175 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) อังคาร - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
176 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
177 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
178 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
179 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
180 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
181 กฎหมายล้มละลาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) พุธ - นอกตาราง - -- 1000
182 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
183 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - นอกตาราง - -- 1000
184 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
185 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 6 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
186 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
187 หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) พุธ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
188 การเขียนบท ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - นอกตาราง - -- 1500
189 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
190 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
191 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 8.30 -11.40 1000
192 กฎหมายลักษณะครอบครัว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) จันทร์ - นอกตาราง - -- 1000
193 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1000
194 กฎหมายปกครอง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 25 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1000
195 เอกเทศสัญญา 1 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-16.00 1000
196 นิติปรัชญา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.30 1000
197 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-16.00 1000
198 การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - นอกตาราง - -- 1500
199 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
200 ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) พุธ - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
201 หลักกฎหมายปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พุธ - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
202 หลักกฎหมายปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
203 หลักกฎหมายปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
204 หลักกฎหมายปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
205 จารีตและขนบการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
206 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(2-0-4) จันทร์ - นอกตาราง - -- 1000
207 ปฏิบัติขับร้องสากล1 ดนตรีสากล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(0-4-2) จันทร์ - นอกตาราง - -- 1500
208 การออกแบบเวทีทัศน์ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
209 กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -11.30 1000
210 การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
211 การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
212 การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พุธ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
213 การเมืองการปกครองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
214 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
215 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พุธ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
216 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
217 การบริหารโครงการสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พุธ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
218 การบริหารโครงการสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
219 การบริหารโครงการสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
220 การบริหารโครงการสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) อังคาร - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
221 ดนตรีกับศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
222 การอ่าน การเขียนเชิงธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - นอกตาราง - -- 1000
224 ศิลปะการพิสูจน์อักษร ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 2(1-2-3) อังคาร - นอกตาราง - -- 1500
225 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) พุธ - 25 ต.ค. 64 8.30 -11.40 1000
226 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
227 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
228 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) อังคาร - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
229 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
230 การบริหารงานคลังและงบประมาณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
231 การบริหารงานคลังและงบประมาณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
232 การบริหารงานคลังและงบประมาณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) พุธ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
233 สัมมนาทางกฎหมาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - นอกตาราง - -- 1500
234 นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
235 นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
236 นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
237 การบริหารการตลาด การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) พุธ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
238 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
239 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
240 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
241 การจัดการการกระจายสินค้าและวัตถุดิบ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
242 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
243 การสื่อสารด้วยภาพ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
244 หลักการตลาด การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
245 หลักการบัญชี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
246 หลักการบัญชี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 02 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
247 หลักการบัญชี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 03 3(2-2-5) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
248 หลักการบัญชี ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 04 3(2-2-5) พุธ - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
249 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
250 การจัดซื้อสมัยใหม่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
251 การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 6 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
252 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
253 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
254 หลักการมัคคุเทศก์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พุธ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
255 การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) พุธ - 27 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
256 การภาษีอากรธุรกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
257 การภาษีอากรธุรกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
258 การภาษีอากรธุรกิจ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
259 การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
260 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อังคาร - 25 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
261 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
262 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
263 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
264 การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชี วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
265 การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชี วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
266 หลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
267 หลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
268 หลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 03 3(3-0-6) อังคาร - 19 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
269 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พุธ - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
270 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 6 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
271 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
272 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 7 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
273 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่อง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
274 การจัดการต่างวัฒนธรรม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 6 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
275 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พุธ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
276 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 03 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
277 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ 04 3(2-2-5) อังคาร - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
278 สัมมนาทางการตลาด การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) อังคาร - นอกตาราง - -- 1500
279 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
280 การบริหารการขาย การบริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
281 การประกอบธุรกิจนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
282 การจัดการคลังสินค้า การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
283 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 7 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
284 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) วิทยาการจัดการ 03 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
285 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อังคาร - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
286 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
287 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ 02 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
288 การบริหารการผลิต การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 6 พ.ย. 64 10.10-11.40 1000
289 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
290 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
291 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการประกอบธุรกิจ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
292 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
293 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 2(1-2-3) พุธ - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
294 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
295 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
296 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
297 มลพิษทางเสียงและการควบคุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
298 ชีววิทยาทั่วไป เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1000
299 ชีววิทยาทั่วไป เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1000
300 การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางซอฟต์แวร์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
301 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
303 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
304 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 1(0-3-2) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1500
305 พิษวิทยาอาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
306 พิษวิทยาอาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
308 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
309 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 2(2-0-4) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
310 ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1000
311 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1000
312 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
313 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1000
314 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 1(0-3-2) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-14.30 1500
315 การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
316 การจัดการธรณีพิบัติภัย การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
317 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
318 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 3(3-0-6) อังคาร - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
319 หลักการระบบฐานข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
320 การพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
321 ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
322 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
323 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
324 คณิตศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
325 คณิตศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1000
326 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
327 ความปลอดภัยจากรังสี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
328 จรรยาบรรณวิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
329 เคมีทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
330 เคมีทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1000
331 เคมีทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 3(3-0-6) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
332 เคมีทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
333 เคมีทั่วไป เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
334 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พุธ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
336 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
337 การออกแบบกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
338 การออกแบบกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
339 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
340 หลักการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
341 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
342 ระบบปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
343 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พุธ - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
344 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 13.00-14.30 1000
345 การสร้างการ์ตูน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
346 ฟิสิกส์ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1000
347 ชีววิทยาพื้นฐาน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
348 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พุธ - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
349 การออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
350 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
351 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 2(2-0-4) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
352 การประมวลผลบนคลาวด์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
353 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
354 ปฏิบัติการการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะ การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 1(0-3-2) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
355 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
356 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
357 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 1(0-3-2) ศุกร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
358 ชีววิทยา 1 เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1000
359 การทำเหมืองข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
360 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการควบคุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
361 การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 2(2-0-4) อังคาร - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
362 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(2-2-5) พุธ - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
363 กฏหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและจรรยาบรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) พฤหัส - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
364 กฏหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและจรรยาบรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
365 การจัดการบริการสุขภาพ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
366 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
367 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
368 การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 27 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
369 การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(3-0-6) พุธ - 27 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
370 การเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
371 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 1(0-2-1) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
372 การนำระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
373 หลักการควบคุมโรค สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
374 หลักการควบคุมโรค สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(3-0-6) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
375 หลักสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
376 หลักสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
377 หลักสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 03 3(2-2-5) จันทร์ - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
378 หลักสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 04 3(2-2-5) อังคาร - 27 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
379 หลักการบริหารสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
380 ศัพท์ทางการแพทย์ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) พุธ - 15 ต.ค. 64 10.10-11.40 1500
381 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(1-2-3) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
382 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(1-2-3) อังคาร - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
383 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
384 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
385 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
386 สุขภาพใจและการคิดบวก สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
387 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
388 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) เสาร์ - 14 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
389 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) อังคาร - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
390 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 03 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
391 การจัดการน้ำสะอาด อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(2-0-4) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
392 การให้รหัสโรคและหัตถการ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) อังคาร - 26 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
393 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - นอกตาราง - -- 1000
394 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 20 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
395 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
396 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) อังคาร - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
397 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 03 3(2-2-5) จันทร์ - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
398 ระบบสุขภาพและการจัดการ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
399 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-14.30 1000
400 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
401 ชีวสถิติทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 18 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
402 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
403 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 20 ต.ค. 64 10.10-11.40 1000
404 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 19 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
405 หลักการและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
406 การตรวจและประเมินสุขภาพเบื้องต้น สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 20 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
407 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) พุธ - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
408 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
409 การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
410 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
411 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) จันทร์ - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
412 ชีวสถิติทางสาธารณสุข การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) ศุกร์ - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
413 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 19 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
415 อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
416 อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
417 อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(3-0-6) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
418 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - นอกตาราง - -- 1500
419 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อาทิตย์ - 14 พ.ย. 64 10.10-12.10 1500
420 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) พฤหัส - นอกตาราง - -- 1500
421 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 03 3(2-2-5) พฤหัส - นอกตาราง - -- 1500
422 การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(1-4-4) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
423 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) อาทิตย์ - 13 พ.ย. 64 10.10-11.40 1500
424 วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) ศุกร์ - 27 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
425 การจัดการแผนงานและโครงการสุขภาพ การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 25 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
426 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(1-3-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
427 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(1-3-5) อังคาร - 25 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
428 หลักสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) จันทร์ - นอกตาราง - -- 1000
429 การวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(0-4-2) พฤหัส - 15 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
430 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ใน การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) พฤหัส - 18 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1500
431 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) อังคาร - 15 ต.ค. 64 8.30 -10.00 1000
432 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
433 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 3(2-2-5) พฤหัส - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
434 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 03 3(2-2-5) ศุกร์ - 25 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
435 อนามัยครอบครัว สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(3-0-6) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 8.30 -10.00 1000
436 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 2(1-2-3) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
437 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 02 2(1-2-3) อังคาร - 18 ต.ค. 64 13.00-14.30 1500
438 การจัดการสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) พุธ - 18 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
439 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) จันทร์ - 19 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
440 โภชนศาสตร์สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
441 โภชนศาสตร์สาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) เสาร์ - 13 พ.ย. 64 13.00-15.00 1500
442 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 18 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
443 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) พุธ - 26 ต.ค. 64 10.10-12.10 1500
444 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 20 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500
445 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 01 3(2-2-5) อังคาร - 26 ต.ค. 64 13.00-15.00 1500