สาขาที่เปิด

สาขาที่เปิด เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบัญชี (บช.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย (นศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (บธ.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สุขภาพและความงาม (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
บัณฑิตศึกษา โท-เอก
ปริญญาโท / Master's Degree (คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)
ปริญญาเอก / Ph.D./Doctoral Degree (คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)
ปริญญาโท - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุสาหกรรมอาหารเฉพาะแผน ก แบบ ก1
ปริญญาโท - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท - การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2564
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
ปริญญาโท - ผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
ปริญญาเอก - การบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ปริญญาเอก - สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2565
ปริญญาเอก - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก - การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก - ผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ
วิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต