สาขาที่เปิด

สาขาที่เปิด เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การจัดการสาธารณภัย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง) (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบัญชี (บช.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย (นศ.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สุขภาพและความงาม (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)(เรียนที่สระแก้ว)
บัณฑิตศึกษา โท-เอก
ปริญญาโท - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุสาหกรรมอาหารเฉพาะแผน ก แบบ ก1
ปริญญาโท - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท - การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2564
ปริญญาเอก - การบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ปริญญาเอก - สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก - การจัดการระบบสุขภาพ
วิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต