สาขาที่เปิด

สาขาที่เปิด เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบัญชี (บช.บ.)
บัณฑิตศึกษา โท-เอก
ปริญญาโท - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุสาหกรรมอาหารเฉพาะแผน ก แบบ ก1
ปริญญาโท - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2564
ปริญญาเอก - การบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ปริญญาเอก - สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก - หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
วิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต