สาขาที่เปิด

สาขาที่เปิด จันทร์-ศุกร์ (TCAS)
คณะครุศาสตร์ - การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - ภาษาจีน (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - ภาษาไทย (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - การประถมศึกษา (ค.บ.)  
คณะครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ค.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน) (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - นิติศาสตร์ (น.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ศิลปะการแสดง (ศป.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐศาสตร์ (ร.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (วท.บ.)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)  
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)  
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - การบัญชี (บช.บ.)  
คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)  
คณะวิทยาการจัดการ - นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - การจัดการการบริการและการโรงแรม (ศศ.บ.)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - การจัดการนวัตกรรมการค้า (บธ.บ)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สุขภาพและความงาม (วท.บ.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - เกษตรศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (วท.บ.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (รป.บ.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - การจัดการทั่วไป (เรียนที่สระแก้ว) (บธ.บ.)  
สาขาที่เปิด เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - นิติศาสตร์ (น.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง) (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการทั่วไป (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - ธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ)
คณะวิทยาการจัดการ - นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - การจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - อนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สุขภาพและความงาม (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - รัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่สระแก้ว) (รป.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว - การจัดการทั่วไป (เรียนที่สระแก้ว) (บธ.บ.)
บัณฑิตศึกษา โท-เอก

Warning: sqlsrv_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\AppServ\www\Webregister\pages\news_std_major.php on line 101
วิชาชีพครู

Warning: sqlsrv_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\AppServ\www\Webregister\pages\news_std_major.php on line 120