สาขาที่เปิด

สาขาที่เปิด เสาร์-อาทิตย์

Warning: sqlsrv_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\AppServ\www\Webregister\pages\news_std_major.php on line 82
บัณฑิตศึกษา โท-เอก
ปริญญาโท - หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตสัตว์
ปริญญาโท - เทคโนโลยีการจัดการเกษตร-แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุสาหกรรมอาหารเฉพาะแผน ก แบบ ก1
ปริญญาโท - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยคุรุสภา พ.ศ.2564
ปริญญาเอก - การบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก - หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาเอก - นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท - นวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
วิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต